Hvem retter vi oss mot?

Inkludering må springe ut fra virksomhetenes behov for arbeidskraft. Flere virksomheter og bransjer sliter nå, og mange har fått næringsgrunnlaget sitt revet bort over natta. Samtidig er det også bransjer som trenger nye ansatte. Kampanjen retter seg mot arbeidsgivere og bedrifter med et rekrutteringsbehov. Utsiktene til bedring i arbeidsmarkedet forventes å stige i takt med vaksinering av befolkningen. 

Hvorfor nå?

Etter flere år med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft, har koronapandemien snudd situasjonen i arbeidsmarkedet på hodet. Mange er blitt ledige, mange er permitterte. Noen grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før korona. Pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse og har hull i CV-en risikerer nå å skyves lengre unna arbeid. I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang å øke innsatsen for å hindre utenforskap og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Samtidig må vi ruste oss for tiden etter korona.

Økt satsing på kvalifisering, oppfølging og arbeidsgiverkontakt er viktigere enn noen gang, og samarbeidet mellom ulike sektorer må styrkes slik at flest mulig får det tilbudet de trenger.

Hvem samarbeider?

Aktører som bidrar i kampanjen er blant annet Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), partene i arbeidslivet, funksjonshemmedes brukerorganisasjoner, tiltaksarrangører, sosiale entreprenører, Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Gjennom #Semuligheter ønsker vi å:

  • Engasjere gjennom å vise fram utfordringene med utenforskap og samtidig det gode inkluderingsarbeidet som allerede gjøres av bedrifter, bransjer, arbeidslivets parter, brukerorganisasjoner, sosiale entreprenører og enkeltmennesker
  • Informere om tiltak og virkemidler som kan bidra til og understøtte inkludering i arbeidslivet
  • Bevisstgjøre ledere om fordelene ved å rekruttere mangfoldig